Giới thiệu

30-11-2017
Bởi: admin Có: bình luận

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

I. BAN GIÁM ĐỐC:
1. Giám đốc: Nguyễn Văn Bích
Điện thoại: 0211.3860 234
Email: congtacxahoivinhphuc@ gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:
– Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Sở và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
– Phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, tư vấn và trợ giúp đối tượng, đối ngoại và là chủ tài khoản cơ quan.
– Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với các cấp, các ngành, địa phương.
– Trực tiếp phụ trách phòng Hành chính – Tổng hợp.

 

2. Phó Giám đốc: Lương Cầm Vĩnh:
Điện thoại: 0915195168
Email: luongcamvinh@gmail.com
– Giúp việc Giám đốc, điều hành các hoạt động của Trung tâm.
– Điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.
– Phụ trách các lĩnh vực Tư vấn và trợ giúp đối tượng. Chỉ đạo và xây dựng Quy chế hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và trình Giám đốc phê duyệt.
– Ký các chứng từ gốc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.
– Trực tiếp phụ trách phòng: Tư vấn và trợ giúp đối tượng.

 

3. Phó Giám đốc: Phạm Văn Hòa:
Điện thoại: 0912246257
Email: congtacxahoivinhphuc@gmail.com
– Giúp việc Giám đốc, điều hành các hoạt động của Trung tâm.
– Điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.
– Phụ trách các lĩnh vực Truyền thông, đào tạo, phát triển cộng đồng. Chỉ đạo và xây dựng Quy chế hoạt động theo lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và trình Giám đốc phê duyệt.
– Ký các chứng từ gốc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt.
– Trực tiếp phụ trách phòng: Đào tạo và phát triển cộng đồng.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động – TBXH tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp:
1.1 Tiếp nhận đối tượng cần sự bản vệ khẩn cấp, gồm: trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
1.2 Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;
1.3 Đảm bảo sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm: nơi cư trú tạm thời, thức ăn hoặc quần áo, chi phí đi lại. Thời gian lưu trú tạm thời thực hiện theo quy định;
1.4 Cung cấp dịch vụ y tế ban đầu.
2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.
3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.
4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.
5. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.
6. Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.
7. Quản lý đối tượng được được cung cấp dịch vụ công tác xã hội:
7.1 Quản lý hồ sơ đối tượng cần trợ giúp… những đối tượng đã đến Trung tâm và những đối tượng cần trợ giúp đang ở cộng đồng…;
7.2 Ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ dẫn đến trẻ em, đối tượng yếu thế bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi;
7.3 Quản lý các trường hợp: phục hồi về thể chất, tâm lý, giao tiếp xã hội, tái hòa nhập gia đình, cộng đồng, trường học cho trẻ em, đối tượng là nạn nhân của hành vi xâm hại, bạo lực, ngược đãi.
8. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực.
8.1 Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;
8.2 Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội nghũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
8.3. Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;
9. Phát triển cộng đồng:
9.1 Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc Xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;
9.2 Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội; tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng;
10. Cung cấp các dịch vụ về Công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng nơi có trụ sở gồm:
10.1. Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ, tình cảm và trợ giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám chữa bệnh và học tập; trợ giúp học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần;
10.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, thành viên các gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn;
10.3. Tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng, nâng cao năng lực phát hiện các vấn đề, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thông qua các chương trình, dự án; tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, người cao tuổi, người tàn tật và trẻ em, thúc đẩy cộng đồng phát triển.
11. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân về công tác xã hội;
12. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có);
13. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
14. Được tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.
15. Được thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo yêu cầu của pháp luật.
16. Thực hiện các hoạt động khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Địa chỉ: Khu Hành chính Bắc Sơn, P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc,
Điện thoại: 0211.3849.555; Email: congtacxahoivinhphuc@ gmail.com